Zápis ze zasedání Členské schůze

Spolku NAMOLO!

konané dne  15. června 2019, ve 20:00 hod

Místo jednání: Protivanov, Rekreační středisko

Hlavní body jednání:

  1. Finanční zpráva za rok 2018
  2. Činnost Spolku NAMOLO! v roce 2020
  3. Nový formát regat v roce 2020
  4. Nábor nových členů
  5. Udělování cen v rove 2020
  6. Stavba nového vleku pro tlačné remorkéry
  7. Klubová brigáda

Prezenční listina – viz příloha

Zasedání Členské schůze spolku se zúčastnilo 14 z 19-ti členů spolku, hlasovací právo mělo 13 členů.

Tato členská schůze tedy dle čl. 5/4 platných Stanov JE  usnášeníschopná

Úvod

Řízení zasedání Členské schůze se ujal a úvodní slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který zahájil zasedání a přednesl zdravici od předsedkyně Spolku NAMOLO! Moniky Vaškebové.

add bod 1.)

Pan Jaroslav Vaškeba, přednesl finanční zprávu za rok 2018 a předběžnou zprávu za rok 2019. Bylo konstatováno, že finanční opatření přijatá v loňském roce, přinesla zlepšení finanční situace   Spoleku NAMOLO! a v sezóně 2020 finančních škrtů nebude již zřejmě třeba.

add bod 2.)

Jaroslav Vaškeba přednesl plánovanou činnost Spolku NAMOLO! Budou opět uspořádány čtyři regaty, které budou započítány do Tug Towing Cupu 2020. První se uskuteční tradičně v Mostě, druhá pravděpodobně v Buňkově, třetí v Protivanově a čtvrtá opět pravděpodobně v Příbrami.

add bod 3.)

Byl představen nový formát regat, kdy by byly zrušeny jednotlivé kategorie lehký a těžký tug towing. Počet soutěžních plaveb by zůstal prakticky stejný, jen by se plulo s více vleky na různých tratích. Bude zpracován písemný návrh ke konkrétní diskusi.

add bod 4.)

V diskusi byly probrány všechny možnosti jak získat nové zájemce o tug towing. Žádný konkrétní závěr nebyl přijat.

add bod 5.)

Vzhledem k zlepšené finanční situaci bude možné opět udělovat věcné ceny.

add bod 6.)

Nový vlek pro kategori tlačné remorkéry bude postaven opět z forexu. Stavbu provede Ivan Červený a Martin Řehůžek. Budou tedy postaveny celkem dva identické vleky.

add bod 7.)

Letos na podzim proběhne klubová brigáda, která má za cíl opravu klubového vybavení a inventarizaci klubového majetku. Termín brigády bude ještě upřesněn.

Závěr.

Závěrečné slovo přednesla předsedkyně Spolku NAMOLO! paní Monika Vaškebová. Poté p. Jaroslav Vaškeba členskou schůzi ukončil.

Příloha:           1х originál prezenční listiny

V Protivanově dne  15. června v 22:00 hod.