Zápis ze zasedání Členské schůze

Spolku NAMOLO!

konané dne  15. září 2019, ve 20:00 hod

Místo jednání: Žirovnice, ATC Panistávka

Hlavní body jednání:

  1. Finanční zpráva za rok 2018
  2. Činnost Spolku NAMOLO! v roce 2019
  3. Nový formát regat v roce 2019
  4. Nábor nových členů
  5. Udělování cen v rove 2019

Prezenční listina – viz příloha

Zasedání Členské schůze spolku se zúčastnilo 14 z 19-ti členů spolku, hlasovací právo mělo 13 členů.

Tato členská schůze tedy dle čl. 5/4 platných Stanov JE  usnášeníschopná

Úvod

Řízení zasedání Členské schůze se ujal a úvodní slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který zahájil zasedání, přivítal paní předsedkyni Spolku NAMOLO! Moniku Vaškebovou a přítomné členy.

add bod 1.)

Předsedkyně, paní Monika Vaškebová, přednesla předběžnou finanční zprávu za rok 2018. Zdůraznila nutnost finančních úspor a řádné placení členských příspěvků, aby Spolek NAMOLO! byl nadále schopný pořádat např. regatu v Mostě. Nedávné investice do stavby vleků a oprav vybavení spolku spolu s udělováním voucherů za umístění v regatách, finanční rezervy spolku prakticky vyčerpaly.

add bod 2.)

Jaroslav Vaškeba přednesl plánovanou činnost Spolku NAMOLO! Budou opět uspořádány čtyři regaty, které budou započítány do Tug Towing Cupu 2019. První se uskuteční tradičně v Mostě, druhá pravděpodobně v Buňkově, třetí v Protivanově a čtvrtá pravděpodobně v Příbrami.

add bod 3.)

Pan Luděk Rais navrhnul nový formát regat, který by mohl přitáhnout nové zájemce o tug towing a také by změnil současnou praxi s omezování počtu startů v rámci kategorií na regatě. Po diskusi bylo dohodnuto, že návrh je zajímavý a realizovatelný, ale bude třeba ho rozpracovat a upřesnit ve vztahu k pravidlům tug towingu.

add bod 4.)

V diskusi byly probrány všechny možnosti jak získat nové zájemce o tug towing. Žádný konkrétní závěr nebyl přijat.

add bod 5.)

Pan Marek Sobaniec navrhl, aby v ročníku 2019 s ohledem na finanční situaci Spolku NAMOLO! nebyly vydávány žádné vouchery. Vítězové budou oceněni pouze „morálně„. O tomto návrhu bylo hlasováno a tento návrh byl ve veřejném hlasování jednomyslně přijat.

Hlasovací otázka zněla: „Kdo je pro zrušení voucherů v sezóně 2019?“

Výsledky hlasování: PRO – 13 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů

Závěr.

Závěrečné slovo přednesla předsedkyně Spolku NAMOLO! paní Monika Vaškebová. Poté p. Jaroslav Vaškeba členskou schůzi ukončil.

Příloha:           1х originál prezenční listiny

V Žirovnici dne  15. září v 22:00 hod.