Stanovy Spolku NAMOLO!.

PREAMBULE

Spolek NAMOLO! navazuje na činnost Klubu NAMOLO! o.s. a je jeho právním nástupcem.

Čl. 1

Název, sídlo, účel a působnost Spolku

 1. Spolek NAMOLO! (dále jen Spolek) je právnickou osobou, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je nezávislý, dobrovolný, nepolitický, jednající svým jménem a na svou zodpovědnost.
 3. Účelem spolku je organizování, podpora a provozování modelářské činnosti. Spolek působí na celém území České republiky.
 4. Sídlem spolku je Praha, Dunická 3144/6, 141 00 Praha 4- Záběhlice

Čl. 2

Charakteristika a cíle činnosti Spolku

 1. Spolek je dobrovolnou modelářskou, zájmovou a technickou organizací sdružující modeláře všech kategorií (lodní, letecké, železniční, plastikové, raketové, auto).
 2. Cíle činnosti Spolku:
 • práce s mládeží v oblasti modelářství,
 • rozvoj technických a manuálních zručností a dovedností,
 • organizování soutěží a jiných akcí spojených s činností tohoto Spolku,
 • organizování modelářských předváděcích a propagačních akcí
 • spolupráce s jinými společenskými, kulturními a sportovními organizacemi

Čl. 3

Práva a povinnosti členů Spolku

Každý člen má právo:

 1. účastnit se všech akcí a činností pořádaných Spolkem.
 2. účastnit se členské schůze
 3. podávat ústní a písemné návrhy a námitky k činnosti Spolku
 4. kontrolovat hospodaření Spolku
 5. Člen starší 18 let může volit do orgánů Spolku a spolurozhodovat o věcech Spolku po uplynutí roční lhůty, která započne dnem přijetí člena do Spolku.
 6. Člen starší 18 let může být volen do orgánů Spolku po uplynutí dvouroční lhůty, která započne dnem přijetí člena do Spolku.
 7. Volební právo dle bodů 5 a 7 tohoto článku vykonává každý člen osobně, v odůvodněných případech se může člen Spolku nechat zastupovat jiným členem Spolku, přičemž toto zmocnění musí mít vždy písemnou formu.

Každý člen má povinnost:

 1. řídit se stanovami a vnitřními předpisy Spolku.
 2. včas platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí pro daný rok
 3. nepoškozovat na veřejnosti dobré jméno Spolku a dodržovat zásady dobrého chování a vystupování

Čl. 4

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Členem Spolku se může stát každý občan starší osmnácti let na základě podané písemné přihlášky. Osoby mladší 18let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Přijetí nového člena je podmíněno jeho souhlasem se stanovami Spolku.
 4. O přijetí nového člena rozhoduje Výbor Spolku. Pokud kdokoliv z členů Spolku podá Výboru Spolku písemnou námitku proti přijetí nového člena, rozhoduje o přijetí členská schůze Spolku.
 5. Členství ve Spolku zaniká:
 • úmrtím člena
 • vystoupením člena z vlastní vůle
 • vyloučením usnesením členské schůze. Toto je mimořádný způsob zániku členství, který lze použít při závažném porušení členských povinností.
 • zánikem Spolku

Zánikem členství zároveň zanikají veškerá práva člena Spolku.

Čl. 5

Organizační struktura

 1. Spolek vytváří orgány, kterými zajišťuje činnost vyplývající ze stanov.
 2. Orgány Spolku tvoří:
 • členská schůze
 • výbor Spolku
 • předseda a místopředseda Spolku
 1. Volby do všech orgánů Spolku se konají hlasováním.
 2. Kolektivní orgány Spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Veškerá hlasování, s výjimkou hlasování o zániku Spolku, mohou být realizována prostředky elektronické komunikace (např. e-mail, on-line komunikační program, apod.).
 3. Statutárním orgánem Spolku může být zvolen jen člen Spolku starší 18 let.

a) Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, schází se nejméně dvakrát ročně.
 2. Členská schůze je svolána na základě požadavku výboru spolku, nebo požadavku alespoň 2/3 členů, a to do třiceti dnů od vznesení tohoto požadavku.
 3. O svolání členské schůze a jejím programu musí být informováni všichni členové Spolku poštou nebo e-mailem, na adresu vedenou v seznamu členů Spolku, a to nejméně 3 týdny před jejím konáním.
 4. Členská schůze:
 • volí a odvolává předsedu Spolku, místopředsedu a členy výboru Spolku,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření
 • určuje cíle a hlavní úkoly Spolku na příští období
 • schvaluje rozpočet na příští období
 • schvaluje stanovy Spolku
 • rozhoduje o zániku Spolku

 b) Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku.
 2. Výbor Spolku:
 • má 5 (pět) členů, z toho dva členové jsou vždy předseda Spolku a místopředseda Spolku
 • jedná jménem Spolku
 • volí si ze svého středu pokladníka
 • při svém jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy,
 • plní úkoly vyplývající ze stanov,
 • schází se dle potřeby, nejméně však 4x za rok,
 • schvaluje, popřípadě vytváří vnitřní předpisy řídící činnost Spolku
 1. Předseda řídí činnost výboru Spolku. Předseda může udělit časově a účelově omezenou plnou moc zástupci.
 2. Za výbor jménem Spolku jednají členové výboru Spolku samostatně.

 c) Předseda a místopředseda Spolku

 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, jedná a zastupuje Spolek navenek.
 2. V nepřítomnosti předsedy Spolku jej v plném rozsahu zastupuje místopředseda Spolku
 3. Předseda a místopředseda Spolku jsou voleni přímo Členskou schůzí Spolku. Zvolením se automaticky stávají členy Výboru Spolku.
 4. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, se činí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku, otisku razítka, vypsanému jménu a příjmení připojí vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda Spolku, který úkon podepisuje. Tento vlastnoruční podpis musí být shodný s jeho podpisem na podpisovém vzoru uloženém v sídle Spolku. Předseda i místopředseda Spolku mohou podepisovat právní dokumenty samostatně.

d) Volební období

 1. Předseda, místopředseda a členové výboru Spolku jsou voleni na funkční období dvou let.
 2. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, nebo jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší obecně závazné právní předpisy, týkající se Spolku nebo stanovy Spolku, popř. je-li nečinný po dobu nejméně tří měsíců, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil. Funkce odvolaného člena orgánu končí dnem rozhodnutí orgánu o odvolání.
 3. Člen orgánu Spolku, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán musí odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl. Funkce odstoupivšího člena orgánu končí dnem, kdy odstoupení příslušný orgán projednal.
 4. Do 60 dnů po ukončení funkce člena orgánu musí být svolána členská schůze a provedena doplňovací volba člena orgánu.

Čl. 6

Zásady hospodaření

 1. Zdroje příjmů:
 • členské příspěvky,
 • dotace a příspěvky státu,
 • příspěvky a dary sponzorů, přispěvovatelů a jiných plátců včetně zahraničních,
 • výnosy z reklam
 1. Užití příjmů:

Všechny příjmy Spolku budou využity výhradně ve prospěch činnosti Spolku, jeho rozvoje a činností vyplývajících ze stanov Spolku.

 1. Všechny majetkové a účetní vztahy Spolku budou vedeny dle obecně platných právních předpisů.

Čl. 7

Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká ukončením činnosti s likvidací, o které rozhoduje členská schůze.
 2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 8

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku. Nabývají platnosti a účinnosti dnem následujícím po schválení členskou schůzí.
 2. Členové Klubu NAMOLO! o.s. se schválením těchto stanov stávají členy Spolku NAMOLO!
 3. Do lhůt dle článku 3, bodů 5 a 6, se započítává i doba členství v Klubu NAMOLO! o.s.