Zápis ze zasedání Členské schůze

Spolku NAMOLO!

konané dne  1. června 2017, v 8:00 hod

Místo jednání: RS Protivanov

Hlavní body jednání:

  1. Volba
  2. Volba

Prezenční listina – viz příloha

Zasedání Členské schůze spolku se zúčastnilo 13 z 19-ti členů spolku, hlasovací právo mělo 12 členů.

Tato členská schůze tedy dle čl. 5/4 platných Stanov JE  usnášeníschopná

Úvod

Řízení zasedání Členské schůze se ujal a úvodní slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který zahájil zasedání, přivítal přítomné členy a osvětlil nutnost konání této první Členské schůze Spolku NAMOLO!.

Bod 1 programu

Pan Vaškeba navrhnul…

Po uzavření diskuze bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Hlasování bylo veřejné – zvednutím ruky.

První hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Předsedou spolku byla paní Monika Vaškebová?“

Výsledky hlasování: PRO –   11 hlasů, PROTI –   0 hlasů, ZDRŽEL SE –   1 hlasů

Na základě výsledku hlasování byla předsedou Spolku ZVOLENA paní Monika Vaškebová. Dle platných zásad, čl. 5, b), 2 a čl. 5 c) 3, se zároveň tímto ZVOLENÍM paní Monika Vaškebová stala členkou Výboru Spolku.

Druhá hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Místopředsedou spolku byl pan Luděk Rais?“

Výsledky hlasování: PRO –   11 hlasů, PROTI –   0 hlasů, ZDRŽEL SE –   1 hlasů

Na základě výsledku hlasování byl místopředsedou spolku byl ZVOLEN pan Luděk Rais. Dle platných zásad, čl. 5, b), 2 a čl. 5 c) 3, se zároveň tímto ZVOLENÍM pan Luděk Rais stal členem Výboru Spolku.

Bod 2 programu – . Volba členů výboru Spolku

Pan Vaškeba dále připomenul, že dle platných Stanov je počet členů Výboru Spolku 5, z nichž dva jsou automaticky předseda a místopředseda Spolku. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit zbývající tři členy spolku. Navrhnul tyto kandidáty:

1 – pan Jiří Lorenčík

2 – pan Ondřej Slavík                          

3 – pan Marek Sobaniec

Poté otevřel diskuzi, ve které se členové k jeho návrhům mohli vyjádřit, případně navrhnout jiné členy. Po skončení diskuze vyjádřili navržení členové se svou kandidaturou výslovný souhlas.

Po uzavření diskuze bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu jako celku.  

Hlasování bylo veřejné – zvednutím ruky.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se členové Spolku p. Jiří Lorenčík, p. Ondřej Slavík,

a p. Marek Sobaniec stali členy Výboru Spolku?“

Výsledky hlasování: PRO – 12 hlasů, PROTI –  0 hlasů, ZDRŽEL SE –  0 hlasů

Na základě výsledku hlasování byli pan Jiří Lorenčík, pan Ondřej Slavík a pan Marek Sobaniec ZVOLENI členy Výboru Spolku.

Závěr.

Závěrečné slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba

Příloha:           1х originál prezenční listiny

V Protivanově dne  5. června v 9:00 hod.