V polovině roku 2016 jsme v Protivanově schvalovali nové stanovy a následně volili nové vedení spolku. Tehdy to bylo vyvoláno nutností reagovat na změny v právních předpisech a s tím spojeným překlopením tehdejšího občanského sdružení na nynější spolek. Vše proběhlo, řádně bylo zaevidováno na soudě a takříkajíc se „zavřela voda“. Ovšem jen dočasně, aby se nyní zase „voda otevřela“. Ve schválených stanovách je totiž dáno, že volební období je dvouleté. Tyto dva roky uplynuly právě v červnu 2018 a v zápalu bojů o body do TT CUPu si toho nikdo nepovšimnul. Nastala tak nemilá situace, že spolek je „de iure“ bez vedení.

K nápravě tohoto stavu je nutné vyvinout trochu úsilí a uskutečnit něco málo kroků. Naštěstí měl zřejmě tvůrce stanov (nechť má vždy stopu vody pod kýlem, dostatek energie pro motory, bystré oko a pevnou ruku) světlou chvilku a zahrnul přímo do stanov možnost provést jakékoliv hlasování – s výjimkou hlasování o zániku spolku – prostředky elektronické komunikace. Takže se není nutné trmácet někam do zasedací místnosti a vše se dá sfouknout prostřednictvím e-mailu z tepla domovů jednotlivých plnoletých členů.

A teď co je třeba provést:

1) konstatovat, že po dobu „bez vedení“ nedošlo k žádnému excesu s dopadem na chod, majetek a dobré jméno spolku
2) potvrdit platnost všech úkonů učiněných dříve zvoleným vedením v období „bez vedení“
3) potvrdit ve funkci stávající vedení nebo zvolit nové

Jako hlas tedy v odpovědi na tento e-mail vypište zda jste PRO návrh usnesení, PROTI návrhu usnesení, či zda se ZDRŽUJETE. V případě, že budete PROTI návrhu usnesení, dopište Váš protinávrh. Zaslané hlasy budou zapsány do hlasovací tabulky a tím bude hlasování ukončeno a rozhodnuto (e-maily budou vytištěny a budou přílohou k hlasovací tabulce). Připomínám, že hlasovat může každý člen starší 18let. Pro hlasování si stanovme lhůtu do 19.11.2018 20:00 hodin od doručení tohoto mailu. K hlasům došlým po termínu nebude přihlíženo a budou zaevidovány jako ZDRŽEL SE.

Každý přehlasovaný člen spolku má právo, v souladu s ustanovením § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový), podat k soudu návrh aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku, a to do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět. Níže tedy návrh na usnesení členské schůze, která jediná „de iure“ existuje, jelikož její existence přímo vychází a je svázána s existencí spolku.

Návrh na usnesení členské schůze

Členská schůze Spolku NAMOLO!, rozhodla mimořádným hlasováním,
provedeným v souladu se stanovami, čl. 5, bod 4 prostředky elektronické
komunikace takto:

1) členská schůze konstatuje, že uplynutím volebního období skončil dnem
6.6.2018 mandát předsedkyni spolku, místopředsedovi spolku a členům
výboru spolku. Zároveň přitom konstatuje, že v období od 6.6.2018 do
současnosti nenastaly z důvodu absence orgánů spolku nebo v přímé
souvislosti s tím žádné skutečnosti mající jakýkoliv vliv na chod
spolku, majetek spolku či dobré jméno spolku.

2) členská schůze potvrzuje platnost veškerých úkonů provedených po
6.6.2018 až do současnosti původním vedením spolku.

3) členská schůze potvrzuje na volební období 2018-2020 ve funkci stávající vedení spolku

Jméno a příjmení:
Moje odpověď :

Výsledky hlasování:

  1. Žádný protinávrh nebyl podán.
  2. Hlasování jednotlivých členů Spolku NAMOLO!:
p.č. Jméno a příjmení Hlas
1 Monika Vaškebová PRO
2 Luděk Rais PRO
3 Jiří Lorenčík PRO
4 Ondřej Slavík PRO
5 Marek Sobaniec st. PRO
6 Jaroslav Vaškeba PRO
7 Marek Sobaniec ml. ZDRŽEL SE
8 Martin Řehůřek PRO
9 Michal Herman PRO
10 Robert Jurka PRO
11 Vít Jelínek PRO
12 Jan Jelínek PRO
13 Jaroslav Jungman PRO
14 Jaroslav Doleček ZDRŽEL SE
15 Jan Dolejšek ZDRŽEL SE

Návrh usnesení byl SCHVÁLEN!

Ve Smečně dne 20.11.2018

Příloha: hlasy členů spolku zaslané elektronickou poštou