Zápis z mimořádné členské schůze občanského sdružení Klub NAMOLO! o.s. konané dne 4. června 2016, v 19:00 hod

Místo jednání: RS Protivanov

Hlavní bod jednání:  Změna stanov

Prezenční listinaviz příloha

Mimořádné členské schůze se zúčastnilo 13 z 19-ti členů sdružení, hlasovací právo mělo 12 členů. Tato mimořádná členská schůze tedy dle čl. 5/4 platných Stanov JE  usnášeníschopná.

Úvod.

Úvodní slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který přivítal zúčastněné členy sdružení a zahájil mimořádnou členskou schůzi.

Změna stanov

Pan Jaroslav Vaškeba následně osvětlil nutnost konání této mimořádné členské schůze a popsal připravené změny stanov, které je potřeba učinit z důvodu platnosti zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném změní.

Po tomto úvodu byla otevřena diskuze a jednotliví členové se mohli přihlásit a vyjádřit k navrhovaným změnám. O slovo nepožádali žádní členové.

Bylo přistoupeno k hlasování.  Hlasování bylo veřejné, každý člen hlasoval zvednutím ruky.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro změny stanov Klubu NAMOLO! O.s. v předloženém znění?“

Výsledky hlasování: PRO – 12 hlasů, PROTI –  0 hlasů, ZDRŽEL SE –  0 hlasů

Na základě výsledku hlasování se stanovy sdružení  MĚNÍ dle předloženého návrhu.

Závěr.

Závěrečné slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který konstatoval, že na základě řádného hlasování této Členské schůze Spolku byly změněny Stanovy dle požadavků zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, poděkoval za účast a ukončil zasedání Členské schůze Spolku

Přílohy:          

  • 1х originál prezenční listiny
  • 1х originál programu schůze                       

V Protivanově dne 4. června 2016, v 20:00 hod.

Podpisy zúčastněných členů – viz. Příloha – Prezenční listina