Zápis ze zasedání Členské schůze

Spolku NAMOLO!

konané dne  5. června 2016, v 8:00 hod

Místo jednání: RS Protivanov

Hlavní body jednání:

  1. Volba Předsedy a místopředsedy spolku
  2. Volba členů Výboru spolku

Prezenční listina – viz příloha

Zasedání Členské schůze spolku se zúčastnilo 13 z 19-ti členů spolku, hlasovací právo mělo 12 členů.

Tato členská schůze tedy dle čl. 5/4 platných Stanov JE  usnášeníschopná

Úvod

Řízení zasedání Členské schůze se ujal a úvodní slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který zahájil zasedání, přivítal přítomné členy a osvětlil nutnost konání této první Členské schůze Spolku NAMOLO!.

Bod 1 programu – Volba předsedy a místopředsedy spolku

Pan Vaškeba navrhnul, aby předsedou spolku byla zvolena dosavadní předsedkyně, paní Monika Vaškebová. Za místopředsedu spolku navrhnul p. Luďka Raise. Poté otevřel diskuzi, ve které se členové k jeho návrhům mohli vyjádřit, případně navrhnout jiné členy. Po skončení diskuze vyjádřili navržení členové se svou kandidaturou výslovný souhlas.

Po uzavření diskuze bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Hlasování bylo veřejné – zvednutím ruky.

První hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Předsedou spolku byla paní Monika Vaškebová?“

Výsledky hlasování: PRO –   11 hlasů, PROTI –   0 hlasů, ZDRŽEL SE –   1 hlasů

Na základě výsledku hlasování byla předsedou Spolku ZVOLENA paní Monika Vaškebová. Dle platných zásad, čl. 5, b), 2 a čl. 5 c) 3, se zároveň tímto ZVOLENÍM paní Monika Vaškebová stala členkou Výboru Spolku.

Druhá hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby Místopředsedou spolku byl pan Luděk Rais?“

Výsledky hlasování: PRO –   11 hlasů, PROTI –   0 hlasů, ZDRŽEL SE –   1 hlasů

Na základě výsledku hlasování byl místopředsedou spolku byl ZVOLEN pan Luděk Rais. Dle platných zásad, čl. 5, b), 2 a čl. 5 c) 3, se zároveň tímto ZVOLENÍM pan Luděk Rais stal členem Výboru Spolku.

Bod 2 programu – . Volba členů výboru Spolku

Pan Vaškeba dále připomenul, že dle platných Stanov je počet členů Výboru Spolku 5, z nichž dva jsou automaticky předseda a místopředseda Spolku. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit zbývající tři členy spolku. Navrhnul tyto kandidáty:

1 – pan Jiří Lorenčík

2 – pan Ondřej Slavík                          

3 – pan Marek Sobaniec

Poté otevřel diskuzi, ve které se členové k jeho návrhům mohli vyjádřit, případně navrhnout jiné členy. Po skončení diskuze vyjádřili navržení členové se svou kandidaturou výslovný souhlas.

Po uzavření diskuze bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu jako celku.  

Hlasování bylo veřejné – zvednutím ruky.

Hlasovací otázka zněla: „Jste pro, aby se členové Spolku p. Jiří Lorenčík, p. Ondřej Slavík,

a p. Marek Sobaniec stali členy Výboru Spolku?“

Výsledky hlasování: PRO – 12 hlasů, PROTI –  0 hlasů, ZDRŽEL SE –  0 hlasů

Na základě výsledku hlasování byli pan Jiří Lorenčík, pan Ondřej Slavík a pan Marek Sobaniec ZVOLENI členy Výboru Spolku.

Závěr.

Závěrečné slovo přednesl p. Jaroslav Vaškeba, který konstatoval, že na základě řádného hlasování této Členské schůze Spolku byli zvoleni Předseda Spolku, Místopředseda Spolku a Členové Výboru Spolku, poděkoval za účast a ukončil zasedání Členské schůze Spolku

Příloha:           1х originál prezenční listiny

V Protivanově dne  5. června v 9:00 hod.

Podpisy zúčastněných členů – viz. Příloha – Prezenční listina