ttc01-122-jV předchozích dílech jsme se probrali trochu nezáživnou teorií, teď je čas se podívat na vlastní plavbu soulodí. Budeme uvažovat „klasickou“ sestavu, kdy máme vlek v podobě velké nákladní lodě, který táhnou dva remorkéry pomocí vlečných lan. Čelní remorkér R1 je přivázán k přídi vleku V přes záď a zadní remorkér R2 je k zádi vleku přivázán přes příď. Vlastní uvázání remorkérů není až tak limitující pro chování vleku.

Proplutí jednoduché branky.

V případě, že branku soulodí proplouvá přímo, není proplutí nikterak náročné. Čelní remorkér R1 udržuje kurz kolmo na spojnici bójí a na střed branky při stálé rychlosti. Rozhodně není dobré, aby R1 před brankou náhle snižoval rychlost a nebo dokonce zastavil. Celé soulodí se okamžitě rozhodí! To je možné v případě, že je na to zadní remorkér R2 připraven a včas zahájí brždění vleku V. Potřebujeme-li snížit rychlost plavby, snižujeme ji pozvolna, plynule a za vzájemné spolupráce obou remorkérů. Čelní remorkér R1 sníží rychlost a zadní remorkér R2 začne lehce brzdit. Tím zabrání vleku V aby „předstihl“ čelní remorkér R1 a oba kapitání tak mají chování vleku neustále pod kontrolou. Důvodem ke snížení rychlosti může být např. to, že do branky není ideálně vidět (bóje jsou v zákrytu) a je potřeba mít čas k provedení korekce kurzu nebo úhybnému manévru.

12

Proplouvání jednoduché branky

Za ideálních podmínek, kdy nefouká vítr a hladina je jako sklo, pluje soulodí vyjímečně. Proto při proplouvání branky musíme počítat i s vlivem větru a vodního proudu, tedy se snosem. Není to nic příjemného a vítr dovede proplutí branky změnit ve velké drama. Při větru branku proplouváme blíže k návětrné bóji, protože během proplouvání bude vítr snášet celé soulodí k závětrné bóji. Pokud vítr nefouká vyloženě z boku, je výhodnější branku proplouvat ne kolmo na spojnici bójek, ale pod úhlem, který je přímo a nebo alespoň co nejvíce proti směru větru.

13

Proplouvání branky při bočním větru

14

Proplování branky šikmo, proti větru

Obraty v brance.

Soulodí proplouvá branku v přímém směru málo kdy. Většinou je proplutí spojeno s obratem, který následuje těsně za brankou a nebo často je potřeba obrat zahájit již při proplouvání branky. Obrat je potřeba správně načasovat a chování vleku musí být pod kontrolou obou remorkérů. Čím je obrat ostřejší a delší, tím je náročnější na provedení a souhru. K úspěšnému provedení obratu je třeba:

  • čelní remorkér R1 soulodí navede o trochu blíže k bóji, kolem které se má obrat provést (na obrázku zelená)
  • do branky soulodí vplouvá nižší rychlostí a pluje plynule
  • zahájit obrat až je těžiště Th za bodem obratu
  • zadní remorkér R2, kontroluje trajektorii zádě vleku V

18

Provedení mírného obratu v brance.

19

Provedení ostrého obratu v brance.

Při provádění ostrého obratu by se kapitáni remorkérů měli na jeho provedení předem domluvit. Zadní remorkér R2 by si měl těsně před zahájením obratu vyplout mírně stranou na opačný bok vleku V než bude proveden obrat, aby získal manévrovací prostor pro korekci dráhy vleku V. Je třeba, aby vlečné lano udržoval lehce napnuté. Prověšené lano znamená ztrátu času a necitlivé provedení korekce dráhy vleku.

Obrat neprovádíme vysoukou rychlostí proto, protože zadní remorkér R2 musí mít dostatek času k provedení korekce dráhy vleku V, popřípadě ke změnám kurzu vlastní dráhy, aby úspěšně proplul branku! Jeho manévrovací prostor je značně omezený a navíc je silně ovlivňován večným lanem. Plynulost plavby je stejně důležitá, protože umožňuje správně odhadnou dráhu vleku. Pokud čelní remorkér R1 během obratu prudce zrychlí, nestačí zadní remorkér R2 korigovat dráhu vleku V a často se sám dostane do prekérní situace, která zavání dotykem. Snad ještě horší situace nastane, když čelní remorkér  R1 během obratu (i na krátký okamžik) zastaví a nebo ztratí tah v důsledku přetočení (příliš prudký) vlastního obratu.

15

Předčasné zahájení obratu. Remorkér R1 po proplutí branky potřebuje změnit kurz doprava. Obrat ale zahájil příliš brzo a vlek  V se dostane do těsné blízkosti zelené bóje. Remorkér R2 se může pokusit o korekci plavební dráhy vleku rychlou změnou kurzu doleva a vpřed, ale pokud bude R1 pokračovat v obratu, dojde k dotyku vleku V na zelené bóji. Navíc remorkér R2 se dostane do nevýhodné pozice.

16

Čelní remorkér R1 navedl soulodí blíže k červené bóji a potřebuje změnit kurz doprava. Protože zahájil obrat brzy, zadní část vleku V se dotkne červené bóje. Dotyku může zabránit zadní remorkér R2. Provede korekci dráhy vleku V tím, že záď vleku stáhne na zpětný chod. Pokud ale korekci neprovede, je dotyk jistý.

17

Prudký obrat. Čelní remorkér R1 zahájil obrat relativně správně, ale příliš prudce. Hrozí nebezpečí dotyku zádě vleku V o červenou bóji. Zadní remorkér R2 aby tomuto dotyku zabránil, správně provedl korekci dráhy vleku V, ale provedl ji příliš brzo a nebo moc. Výsledkem je dotyk na zelené bóji.

V dalším díle si rozebereme proplouvání některých překážek.

Pokračování …

Keba