stavbatrateSoutěžní setkání v Mostě proběhne na tradičním místě již za necelé tři měsíce! Bazén o rozměrech 8x16m moc prostoru pro tvorbu tratí nenabízí, ale možná právě proto bývají soutěžní plavby, na tak minimálním prostoru, tolik zajímavé a dramatické. Hodně záleží na tom, jak se podaří vyprojektovat trať. Poslední varianta se opravdu líbila a zahájila novou koncepci stavby tratí pro tug towing. V Mostě chceme vyzkoušet ještě jednu variantu, která byla tak trochu ověřována na letošním Workshopu v Příbrami. Celá soutěžní plavba prakticky bude jeden velký manévr. Podívejte se na návrh tratě „Port Most“!Možná se děsíte už teď a co teprve potom až se podíváte na plánek! 🙂 Věřte mi, není to tak hrozné a jedná se o návrh! Tímto brzkým zveřejněním tratě máte možnost se k ní vyjádřit a případně navrhnout změny, nové manévry a nebo vyprojektovat trať zcela novou. Rozumným nápadům se meze nekladou! 🙂

Plánek působí na první pohled chaoticky, ale je to tím, že jsou na něm namalovány všechny kursy pro všechny kategorie. V plánku, který budete mít při soutěži, budete mít vyznačený jen jeden kurs. Až si přečtete popis, zjistíte, že to není tak složité. Motem celé tratě je to, že bazén je pojat jako jeden přístav s několika přístavními bazény, plavebními kanály, plavební dráhou a plocha přístavu je rozdělena na dvě části masivní přístavní hrází. Přístavem proplouvají jednotlivá soulodí a přemisťují nákladní lodě dle dispozic rejdařství.

Význam zkratek v plánku:

 • PB – přístavní bazén
 • PK – plavební kanál
 • PD – plavební dráha

Barvy čar:

 • šedá – kurs pro lehký TT
 • tmavě a světle fialová – kurs pro TLR (obě kategorie)
 • oranžová a hnědá – kurs pro těžký TT

Použité vleky:

 • TLR – nákladní vana NAMOLO
 • LTT – Malý Kačer
 • TTT – Sofia Maersk

Počet kol:

 • každá soutěžní kategorie: 3

Úvod

Remorkéry připlovají z volného moře do Port Most. Vplout do přístavu je možné jen přes zdymadlo, které vyrovnává kolísání hladiny při přílivu a odlivu. Dříve než remorkéry vplují do přístavu obdrží pokyny z rejdařství, aby přemístily nákladní loď. Po přemístění lodě opustí přístav.

Příprava na start

Všechny kategorie:
Dříve než vydá rozhodčí pokyn „PŘÍPRAVA NA START!“, musí být remorkéry mimo vodní plochu bazénu! Soutěžní plavba začíná okamžikem, kdy rozhodčí vydá pokyn: „PŘÍPRAVA NA START!“. Poté soutěžící spustí svoje remorkéry na vodní hladinu v určeném prostoru. Během přípravy na start se dotyky nepočítají.
Kategorie LTT a TLR:
Soutěžící spustí remorkéry v prostoru před zdymadlem nalevo od PB5 a po spuštění remorkérů kapitán družstva ohlásí připravenost k plavbě rozhodčímu. Tento prostor remorkéry nesmí opustit a vyčkávají na pokyn ke startu.
Kategorie TTT:
Soutěžící spustí remorkéry přímo v prostoru PB4 a připoutá se k přistavenému vleku, poté kapitán družstva ohlásí připravenost k plavbě rozhodčímu. Prostor PB4 soulodí nesmí opustit a vyčká na pokyn ke startu.

Zahájení soutěžní plavby

Všechny kategorie:
Po ohlášení připravenosti kapitánem družstva rozhodčí zastaví časomíru pro odměření časového limitu pro přípravu, vynuluje stopky a vydá povel „START“ a spustí časomíru pro limit k proplutí tratě.

Soutěžní plavba

Kategorie LTT a TLR 1. + 2. + 3.kolo:

 • do komory zdymadla 1 vpluje nejdříve jeden remorkér, druhý čeká před komorou
 • remorkér v komoře musí provést manévr zastavení.
 • započetí odpočtu časového limitu pro zastavení ohlásí kapitán remorkéru zvoláním: „TEĎ!“.
 • rozhodčí odpočítá časový limit pro provedení manévru.
 • během zastavení nesmí remorkér opustit prostor komory. Posuzuje se částečné a nebo úplné opuštění a dotyky o stěny komory. Remorkér během zastavení nesmí být ovládán.
 • vypršení limitu ohlásí rozhodčí kapitánovi remorkéru ve zdymadle zvoláním „HOTOVO!“
 • první remorkér opustí komoru a druhý remorkér opakuje manévr zastavení.

Kategorie LTT 1. + 2. + 3.kolo:

 • po opuštění zdymadla 1 remorkéry vplují do PB1
 • provést manévr převzetí lana z vleku (dle nových pravidel)
 • uvázat remorkéry k vleku
 • dále plavba pokračuje: 3 – 8 – B2 – PD1(9-10-11) – B3 – 5 – B1 – PB3
 • soulodí vpluje do PB3 a provede manévr přistání do vyznačeného prostoru
 • přistání se považuje za provedené, pokud se vlek nachází ve vyznačeném prostoru a současně se levobokem a špičkou přídě dotýká přístavní hráze
 • ukončení manévru přistání kapitán družstva oznámí zvoláním „TEĎ!“
 • rozhodčí posoudí manévr a povolí pokračování plavby zvoláním: „HOTOVO!“ nebo v opačném případě: „NELZE!“
 • dále plavba pokračuje: PB3 – 6(PK6) – 7 – 3 – 2 – PB1:
 • soulodí vpluje do PB1 a provede manévr přistání, kterým soutěžní plavba končí
 • přistání se považuje za provedené, pokud je provedeno dle pravidel.
 • rozhodčí posoudí manévr a ukončí soutěžní plavbu zvoláním: „STOP!“ a zastaví časomíru. V opačném případě: „NELZE!“ a časomíru nezastavuje!
 • po zvolání „STOP“ remorkéry odvázat a vyzvednout z vody

Kategorie TLR 1. + 2. + 3.kolo:

 • po opuštění zdymadla 1 remorkér vpluje do PB5:
 • provést manévr převzetí lana z vleku (dle nových pravidel)
 • uvázat remorkér k vleku

Kategorie TLR 1. + 3.kolo:

 • dále plavba pokračuje do PB2:
 • soulodí vpluje do PB2 tak, aby se příď vleku dotkla žluté bóje uvnitř PB2 a současně stožár na přídi vleku se nedotkl branky nad vodní hladinou (dotyk se posuzuje na každé straně branky zvlášť) – podívejte se na obrázek
 • jakmile se vlek dotkne bóje, může soulodí prostor PB2 opustit.
 • dále plavba pokračuje: 3 – 8 – B2 – PD1(9-10-11) – B3 – 4(PK4) – 3 – PB5:

Kategorie TLR 2.kolo:

 • dále plavba pokračuje: 3 – 8 – B2 – PD1(9-10-11) – B3
 • u B3 soulodí provede manévr vyvázání k bóji na rejdě podle pravidel.
 • dále plavba pokračuje: 5 – B1 – PB3 – B4
 • u B4 soulodí provede manévr couvání tak, že se záď remorkéru musí dotknout B4
 • jakmile se záď remorkéru dotkne bóje, může soulodí pokračovat v plavbě
 • dále plavba pokračuje:  6(PK6) – 7 – 3 – PB5:

Kategorie TLR 1. + 2. + 3.kolo:

 • soulodí vpluje do PB5 a provede manévr přistání, kterým soutěžní plavba končí
 • přistání se považuje za provedené, pokud se vlek nachází ve vyznačeném prostoru a současně se přídí dotýká žluté bóje v PB5 a levobokem nárazníku. Přístavní hráze se dotknout nesmí.
 • rozhodčí posoudí manévr a ukončí soutěžní plavbu zvoláním: „STOP!“ a zastaví časomíru. V opačném případě: „NELZE!“ a časomíru nezastavuje!
 • po zvolání „STOP!“ remorkér odvázat a vyzvednout z vody

Kategorie TTT 1. + 3.kolo:

 • soulodí opustí prostor PB4
 • dále plavba pokračuje: 7 – 8 – B2 – (9-10-11(PD1)) – B3 – 4(PK4) – 3 – 2 – 3 – 7 – PB4:

Kategorie TTT 2.kolo:

 • soulodí opustí prostor PB4
 • dále plavba pokračuje: 7 – 8 – B2 – (9-10-11(PD1)) – B3 – 5 – B1 – PB3 – 6(PK6) – 7 – 3 – 3 – 7 – PB4:

Kategorie TTT 1. + 2. + 3.kolo:

 • soulodí vpluje do PB4 a provede manévr přistání
 • přistání se považuje za provedené, pokud je provedeno dle pravidel, přístavní hráze se musí dotýkat i příď vleku.
 • rozhodčí posoudí manévr a ukončí soutěžní plavbu zvoláním: „HOTOVO!“ v opačném případě: „NELZE!“
 • po zvolání „HOTOVO!“ se remorkéry odváží od vleku a ihned samostatně pokračují v soutěžní plavbě
 • remorkéry opustí prostor PB4
 • dále plavba pokračuje: 7 – 3 – 1(zdymadlo):
 • do komory zdymadla 1 vpluje nejdříve jeden remorkér, druhý čeká před komorou
 • remorkér v komoře musí provést manévr zastavení. Odpočet časového limitu pro zastavení ohlásí kapitán remorkéru zvoláním: „TEĎ!“.
 • rozhodčí odpočítá časový limit pro provedení manévru.
 • během zastavení nesmí opustit prostor komory. Posuzuje se částečné a nebo úplné opuštění a dotyky o stěny komory. Remorkér během zastávky nesmí být ovládán.
 • vypršení limitu ohlásí rozhodčí kapitánovi remorkéru ve zdymadle zvoláním „HOTOVO!“
 • první remorkér opustí komoru a druhý remorkér opakuje manévr zastavení.
 • jakmile druhý remorkér celou svou délkou trupu opustí prostor komory zdymadla, rozhodčí zvolá „STOP!“ a zastaví časomíru pro soutěžní plavbu
 • po proplutí komorou se dotyky již nepočítají a je možné remorkér ihned vyzvednout z vody

Tolik popis soutěžní plavby pro všechny kategorie. Je možné, že jsem někde udělal v popisu chybku, tak prosím o shovívavost. Projekt tratě jsem konzultoval s Antem a Nexem. Komentáře Nexe jsou de-facto nepublikovatelné, ale byly zhruba v tom smyslu, že jsem šílenec 🙂 Uvidíme, jak se bude návrh zamlouvat ostatním kapitánům. Povzdechy, že se to nedá zvládnout byly slyšet před každou soutěží. 🙂

Plánek tratě

ttc01_trat_navrh

Manévr tlačných remorkérů v PB2

ttc01_trat_manevr

Keba